5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  7. Yargı paketi içerisinde yer alan “İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” kapsamında yapılan değişiklikle konutta haciz işlemine dair öngörülen yeni düzenleme yürürlüğe girmiştir. 

Yeni eklenen bu kanun maddesine göre, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun icra müdürünce tespit edilmesi halinde, konutta haciz yapılması kararının derhal  İcra Mahkemesinin onayına sunulacağı öngörülmüş; konutta yapılacak hacizlerin mahkemenin onayından geçmesi zorunlu hale getirilmiştir. Başka bir ifadeyle artık İcra Mahkemesinin onayı olmadan konutta haciz işlemi yapılması mümkün değildir.

Yukarıda bahsi geçen değişiklik sonrası kanuna eklenen 79/a maddesinin ikinci fıkrasında “Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verir. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılır.”  hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmü uyarınca mahkemenin, konutta haciz taleplerini en geç 3 gün içerisinde karara bağlaması gerekmektedir.

05/04/2023 tarihli değişiklikten önce, Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu olan eşya ile aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlarda fazla sayıda olanlar haczedilebiliyordu.  Getirilen yeni düzenleme ile 2004 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yer alan “bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri” ibaresi kaldırılmış; “bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası” şeklinde değiştirilmiştir.

Dolayısıyla yeni getirilen düzenleme ile konut içerisindeki kişisel eşyalar ve (birden fazla sayıda bulunsa dahi) ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının haczi yasaklanmıştır.  Lakin, kişisel mallar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyalarının  tam olarak neler olduğu kanunda sayılmamıştır.

Kanuna eklenen geçici maddede (Geçici Madde 19) , “Kanuna eklenen 79/a maddesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konutta haciz yapılmasına ilişkin kararlar hakkında UYGULANMAZ” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, bu değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen konutta haciz kararları hakkında uygulanması mümkün değildir. Bu halde, önceki kanun hükümlerin uygulanmasına devam olunacaktır.