ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Kazaya karışan aracın, kazadan önceki ikinci el piyasa değeri ile kazadan sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki düşüş farkına “araç değer kaybı" denilmektedir. Araç değer kaybının temeli kazaya karışmış olan aracın durumdaki değeri, ne kadar iyi onarılmış olursa olsun kural olarak aynı nitelikteki hiç hasara uğramayan araç değerinden düşük olacağı gerçeğidir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TALEBİNDE KUSURUN ÖNEMİ VAR MIDIR?

Değer kaybı tazminatının istenebilmesi için, haksız fiil nedeniyle meydana gelen zararın tazmininde kusurun varlığı aranmakta ve miktarı dikkate alınarak hükmedilecek tazminat indirilmekte veya artırılmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL HESAPLANIR?

Tazminat; aracın piyasa değeri, kullanılma düzeyi, kilometresi ve ticari amaçla kullanılıp kullanılmadığına göre hesaplanır. Aracın piyasa değeri ise kaza tarihinde Türkiye Sigorta Birliği kasko araç değer listesindeki ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Piyasa Değer listesindeki, araç gruplarına göre belirlenmiş bedellerin ortalaması alınarak tespit edilmektedir. Hasar gören aracın bedeli bu listelerde yer alıyorsa tazminat hesaplaması da bu bedel üzerinden yapılacak. Araç, listelerde yer almıyorsa bu durumda piyasa değeri üzerinden tazminat hesaplanacaktır.

ARAÇTA PERT DURUMU VARSA DEĞER KAYBI TALEP EDİLEBİLİR Mİ?

Aracın tamirinin ekonomik olmayacağı yönünde rapor oluşturulması ve araç hakkında pert kararı verilmesi durumunda, araç değer kaybı da talep edilemeyecektir. Zira pert olan araçlarla ilgili olarak kasko sigortacısı şirket, aracın o günkü rayiç değerini tazminat olarak mağdura öder. Bu halde araç sahibinin, aracını ikinci el piyasasında satışa çıkarması ve kaza nedeniyle rayicin altında bir bedelle satış yapması mümkün olmayacağı için “araç değer kaybı “olarak tanımladığımız zararı da doğmamış olacaktır.

TAZMİNAT İÇİN KİME, NASIL BAŞVURULMASI GEREKİR?

Araç değer kaybından dolayı tazminat talebinde bulunacak kişilerin seçimlik hakkı bulunmaktadır. Birincisi Sigortacılık Tahkim Komisyonuna başvurmak bir diğeri ise Genel Mahkemelere dava açmak.  Her iki halde de öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Kaza tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu ile hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi ile sigorta şirketine bizzat ve yazılı olarak müracaat etmek gerekmektedir.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI KİMLERDEN TALEP EDİLEBİLİR?

Kaza nedeniyle araçta meydana gelen değer kaybı, gerçek zarar içinde değerlendirilir ve bu zarardan Karayolları Trafik Kanunu gereğince hem zarar veren sürücü hem aracın işleteni ve varsa bağlı olduğu teşebbüsün sahibi müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bunun yanı sıra aracın zorunlu mali mesuliyet sigortacısı ve aşan kısım yönünden de eğer var ise ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı da sorumlu olur.

DEĞER KAYBI TAZMİNATI'NA BAŞVURMAK İÇİN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ VAR MI?

Türk Borçlar Kanunu 72. maddesi uyarınca tazminat istemi, zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her halde fiilin işlendiği tarihten başlayarak 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.